www.anetamoniuszko.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.anetamoniuszko.pl prowadzony jest przez Anetę Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, NIP: 1181855331, REGON: 145915632, adres elektroniczny: anetamoniuszko@wp.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.anetamoniuszko.pl a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, usługi oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi świadczenia bez wad.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumencki
  • mediację,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr(Platforma ODR)

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  • Sklep / SklepInternetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.anetamoniuszko.pl
  • Sprzedawca – Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, NIP: 1181855331, REGON: 145915632, adres elektroniczny: anetamoniuszko@wp.pl.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania usług za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • Konsument – osoba fizyczna nabywająca usługi w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca usługi w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

Konto klienta

 1. Klient ma możliwość założenia Konta klienta, przy składaniu pierwszego zamówienia w Sklepie internetowym, dokonując rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe oraz zaznaczając pole „Stwórz konto”.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Zamówienia

 1. Informacje o usługach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
  • złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
  • złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” usługę, którą zamierza kupić. Dodanie usługi do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Usługi mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu usług do „Koszyka”, po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień i wyboru metody płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu usług do „Koszyka”, po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Z zastrzeżeniem punktu 12 brak przesłania informacji o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie (oferta) nie zostało przyjęte.
 11. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
  • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na następujący rachunek bankowy Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, 13 1240 1109 1111 0010 1604 1982, w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.
 3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

Realizacja zamówienia

 1. W celu zrealizowania usługi zamówionej za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca w ciągu 48 godzin od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia, po przesłaniu Kupującemu jego potwierdzenia, skontaktuje się z Kupującym celem uzgodnienia terminu spotkania podczas, którego zrealizowana zostanie zamówiona usługa.
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Kupującym jest niemożliwy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę w całości, za wyraźną zgodą Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi informację dla konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, adres elektroniczny: anetamoniuszko@wp.pl.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.anetamoniuszko.pl, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Polityka Cookies

 1. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem www.anetamoniuszko.pl, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepi internetowego.
  • usługa Newslettera.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • dostęp do sieci Internet
  • czynnego konto poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 8. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anetamoniuszko@wp.pl lub pisemnie na adres: Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno.
 9. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 10. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anetamoniuszko@wp.pl lub pisemnie na adres: Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Materacy i Mebli Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.