www.anetamoniuszko.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.anetamoniuszko.pl prowadzony jest przez Anetę Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, NIP: 1181855331, REGON: 145915632, adres elektroniczny: biuro@anetamoniuszko.pl, adres do doręczeń: ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska.

 

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

 

  1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

  1. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

  1. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.anetamoniuszko.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

 

  1. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 

  1. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

  1. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 

   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 

   • mediację,

 

   • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 

   • zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

 

   • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

 

II. DEFINICJE

   1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 

    • Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.anetamoniuszko.pl.

 

    • Sprzedawca – Aneta Moniuszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Moniuszko, Wólka Kozodawska ul. Jeziorki 7A, 05-502 Piaseczno, NIP: 1181855331, REGON: 145915632, adres elektroniczny: biuro@anetamoniuszko.pl, adres do doręczeń: ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska.

 

    • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 

    • Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 

    • Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

    • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

    • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

 

    • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

 

 

III. KONTO KLIENTA

   1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.

 

   1. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 

   1. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

 

   1. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

 

   1. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.

 

   1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

IV. ZAMÓWIENIA

   1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

   1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 

   1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

 

    1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,

 

    1. złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.

 

 

   1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 

   1. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

   1. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

   1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 

   1. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

   1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 

   1. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

   1. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

   1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

 

V. PŁATNOŚĆ I CENA

   1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

 

    • gotówką w momencie odbioru osobistego,

 

    • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
     Numer konta Sprzedawcy: 56 1090 1043 0000 0001 3492 0247

 

    • za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

 

   1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na następujący rachunek bankowy ANETA MONIUSZKO, ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska, o numerze: 25 1950 0001 2006 7054 2376 0001 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

 

   1. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

 

VI. DOSTAWA

   1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 

   1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.

 

   1. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.

 

   1. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

 

   1. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

 

   1. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

 

   1. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

   1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty co do, których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Produkt na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

   1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

   1. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: biuro@anetamoniuszko.pl

 

   1. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

   1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

   1. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: biuro@anetamoniuszko.pl

 

   1. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.

 

   1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

   1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

   1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   2. Po zarezerwowaniu terminu sesji, przystępujemy do przygotowań do sesji oraz zabukowujemy termin sesji. Jeśli po upływie 14 dni klient nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważa się skutecznie zawartą, a wszelkie prace poczynione przez biuro rozpoczęciem jej wykonania. Jeśli między przygotowaniem sesji, a wykonaniem sesji, klient rozmyśli się i odwoła spotkanie, świadczenia pieniężne nie są zwracane a przechodzą na poczet kosztów, które poczyniliśmy w celu wykonania umowy (praca biura, zablokowany termin, w czasie którego mogły odbyć się inne sesje, poniesione koszty obsługi).

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY

   1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

   1. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

 

   1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: biuro@anetamoniuszko.pl

 

   1. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

   1. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
    1. imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
    2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
    3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
    4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 

   1.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

   1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.

 

   1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

   1. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.anetamoniuszko.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

X. POLITYKA COOKIES

   1. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem www.anetamoniuszko.pl/polityka-cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

   1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
    • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym, • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
    • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
    • usługa Newslettera.

 

   1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
    • dostęp do sieci Internet • czynnego konto poczty elektronicznej,
    • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

 

   1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

   1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

   1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

 

   1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

   1. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@anetamoniuszko.pl

 

   1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

 

   1. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@anetamoniuszko.pl

 

   1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

 

   1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

 

   1. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

 

   1. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 

   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.